وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2017-07-24T00:51:04+01:00 text/html 2017-07-23T20:00:03+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/887 <div align="center"><p align="center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span><br></p><p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/5/1 سومین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;" کار، تحصیل، قدرت " با استادی آقای محمد حسنی ها و نگهبانی آقای یدالله دبیری آقای مسعود رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۷۵۴۱۰ (Copy).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۷۵۴۱۰ (Copy).jpg" style="width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><br></div> text/html 2017-07-21T08:48:50+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/886 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff">جلسه هشتم از دوره چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای مجید نادی و نگهبانی آقای محمد پناهی و دبیری آقای عباس داودی با دستور جلسه</font><font size="2" color="#ff0000"> </font><font size="2" color="#cc0000">" کار،تحصیل،قدرت "</font><font size="2" color="#ff0000"> </font><font size="2" color="#3333ff">در مورخ 96/4/29 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/IMG_20170721_002332%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-18T19:06:55+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی سه شنبه مسافران http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/885 <p align="center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span><br></p><p><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">روز سه‌شنبه 1396/4/27 اولین جلسه از دوره چهل و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره </span><span dir="RTL">۶۰</span><span dir="RTL"> نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;<font size="2">" </font><font size="2"><font size="2">وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</font>"</font> با استادی آقای رسول و نگهبانی آقای موسی دبیری آقای علی رأس ساعت ۱۷</span><span dir="RTL"> آغاز بکار نمود</span>.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b7%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b9%db%b1%db%b2%20(Copy)(2).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b7%db%b1%db%b8_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b9%db%b1%db%b2%20%28Copy%29%282%29.jpg"></span></span></p> text/html 2017-07-17T08:59:02+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/884 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff">(بسم الله الرحمن الرحیم)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff">جلسه دوم از دوره سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم معصومه و نگهبانی خانم سمیه و دبیری خانم مهین با دستور جلسه </font><font size="2" color="#ff0000">" وادی یازدهم و تاثیر آن روی من "</font><font size="2" color="#3333ff"> در مورخ 96/4/25 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B2%DB%B3%DB%B4%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-17T05:45:52+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/883 <div align="center"><p align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span></span><br></b></font></p><p><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/4/25 دومین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره </span><span dir="RTL">۶۰</span><span dir="RTL"> نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;</span></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL"><font color="#FF0000"><b><font size="2" color="#ff0000">" </font></b><b><font size="2" color="#ff0000"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="text-align: center;"></span></span></span></font></b></font></span></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL"><font color="#FF0000"><b><font size="2" color="#ff0000"><b><font size="2" color="#ff0000">وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</font></b>"</font></b> </font>با استادی آقای صادق و نگهبانی آقای یدالله دبیری آقای مسعود رأس ساعت </span><span dir="RTL">۱۷</span><span dir="RTL"> آغاز بکار نمود</span>.</span></span></b></font></p><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore23/_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B9%DB%B5%DB%B0%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-07-17T05:29:56+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از لژیون های " William White http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/882 <div align="center"><b><font size="3" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<br></font><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><font size="2">روز یکشنبه مورخ &nbsp;1396/4/25 رأس ساعت 15:45&nbsp;</font></span></font><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br>لژیونهای&nbsp;<font color="#FF0000">درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)</font>&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گردید.<br><br></font></span></font></b><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/william%20white/photo_2017-04-16_23-00-38.jpg" alt="" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-07-15T06:30:41+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی در پارک پروین اعتصامی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/881 <div align="center"><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام قدرت مطلق الله<br></span></span></b></font><font color="#000099"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">گزارش تصویری فعالیتهای آموزشی ورزشی نمایندگی حکیم هیدجی در پارک پروین اعتصامی،جمعه </span></span></b></font><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#000099"><b>1396/4/23 <br><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/varzesh/IMG_20170715_104159%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></span></span></div> text/html 2017-07-14T09:58:28+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/879 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff">جلسه هفتم از دوره چهل و پنجم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای سعید صالحی و نگهبانی آقای محمد پناهی و دبیری آقای عباس داودی با دستور جلسه</font><font size="2" color="#ff0000"> " وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</font><font size="2" color="#ff0000"> "</font><font size="2" color="#3333ff">در مورخ 96/4/22 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3333ff"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/IMG_20170714_134819%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-12T10:15:38+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/878 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3333ff">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><font color="#3333ff">جلسه یکم از دوره سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم مریم و نگهبانی خانم سمیه ودبیری خانم مهین با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">" حرمت کنگره 60،چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره 60 ممنوع است! " </font><font color="#3333ff">در مورخ 96/4/18 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B0%DB%B3%DB%B6%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-07-12T07:27:11+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/877 <div align="center"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#3333ff">" به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#3333ff">چهاردهمین جلسه از دوره چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">" </font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#ff0000"><b><font size="2" color="#ff0000"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><b style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است!</b></span></span></font></b>"</font><font color="#3333ff"> ، روز سه شنبه مورخ 96/4/20 راس ساعت 17 با استادی آقای مصطفی و نگهبانی آقای بهمن داودی و دبیری آقای امیر سجاسی آغاز به کار نمود.<br></font></b><div align="center"><br></div></div><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/seshanbe/dore%2041/IMG_20170712_114830%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>