وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2020-02-17T19:04:45+01:00 text/html 2020-02-15T20:46:30+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش ورزشی مسافران کنگره60 نمایندگی حکیم هیدجی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1704 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش ورزشی مسافران و همسفران کنگزه 60 نمایندگی حکیم هیدجی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;در پارک پردیس ابهر مورخه 98.11.25</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%2025.11.98/IMG_20200214_091956%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></div> text/html 2020-02-14T14:03:33+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1703 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;" align="justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هشتمین جلسه از دوره شصتم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 دیژه مسافران و همسفران&nbsp; <b>" نمایندگی حکیم هیدجی "&nbsp; </b>با دستور جلسه&nbsp; <b>" وادی ششم و</b> <b>تاثیر آن روی من "</b> با استادی مسافر امیر و نگهبانی مسافر وحید و دبیری مسافر رضا در روز پنجشنبه مورخه 98/11/24 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%2098_11_24/IMG_0197%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2020-02-12T16:30:25+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1702 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">سیزدهمین جلسه از دوره سی ام از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه <b>"وادی ششم</b> <b>و تاثیر آن روی من"</b> با استادی آقای علی و نگهبانی آقای محرم و دبیری آقای هادی در روز سه شنبه مورخه 98/11/22 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/22.11.98%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-12T11:27:22+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1701 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2">سومین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «<b style="">نمایندگی حکیم هیدجی&nbsp;</b>» با دستور جلسه ی {<b style="">&nbsp;وادی ششم و تاثیر آن بر روی من&nbsp;</b>} با استادی همسفر سمیه و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/20 راس ساعت 17:00&nbsp; آغاز به کار نمود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2020.11.98/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2020-02-10T09:45:51+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1700 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سیزدهمین جلسه از دوره چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>"نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه<b> "وادی ششم و</b> <b>تاثیر آن روی من "</b> با استادی آقای محمد باقر و نگهبانی آقای ناصر و دبیری آقای بهروز در روز یکشنبه مورخه 98/11/20 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2019.11.98/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-08T14:39:18+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 در پارک پردیس ابهر http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1699 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">" به نام قدرت مطلق الله "&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>فعالیت ورزشی و آموزشی مسافران و همسفران کنگره 60 " نمایندگی حکیم هیدجی " در روز جمعه مورخه 98/11/17&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/98.11.18%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9/1581189714247.jpeg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-06T15:04:49+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 روزهای پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1698 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران&nbsp;&nbsp;<b>"نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه <b>" او تی "</b> با استادی آقای رضا و نگهبانی آقای وحید و دبیری آقای رضا در روز پنجشنبه مورخه 98/11/17 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/17.11.98%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-06T05:40:44+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره60 روزهای سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1697 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">"به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60&nbsp;<b>" نمایندگی حکیم&nbsp;</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>هیدجی "</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<b>" او تی "</b>&nbsp;با استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر محمد باقر و دبیری مسافر رامین&nbsp; در روز سه شنبه مورخه 98/11/15 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2015.11.98/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B3%DB%B0%DB%B9%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-05T19:33:51+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1696 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2" style="">دومین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «<b style="">نمایندگی حکیم هیدجی&nbsp;</b>» با دستور جلسه ی {<b style="">&nbsp;اوتی&nbsp;</b>} با استادی همسفر اکرم و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/13 راس ساعت 17:00&nbsp; آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2" style=""><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2013.11.98/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-05T15:11:23+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1695 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">"به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم&nbsp;</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>هیدجی "</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;با دسنور جلسه <b style="">" او تی "</b> با استادی آقای ناصر و نگهبانی آقای حسین و دبیری آقای مظاهر در روز یکشنبه مورخه 98/11/13 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/13_11_98%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>