وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2017-04-24T12:11:57+01:00 text/html 2017-04-24T02:17:02+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/805 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3366ff">(بسم الله الرحمن الرحیم)</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3366ff">ششمین جلسه از دوره سی و دوم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی &nbsp;همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم سعیده نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه </font><font size="2" color="#ff0000">" آداب معاشرت بی</font><font size="2" color="#ff0000"> ا</font><font size="2" color="#ff0000">دبی،تعادل و بی تعادلی "</font><font size="2" color="#3366ff"> در مورخ 96/2/3 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/20170423_171536%20%28Copy%29%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2017-04-23T23:01:05+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/804 <div align="center"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></font></b></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">روز یکشنبه 1396/2/3 سومین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه </span></font></b><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"></span></font></b><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><font color="#FF0000"><font size="2"><b><font size="2"><b><font color="#ff0000">"آداب و معاشرت و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی"</font></b></font> </b></font></font>با استادی آقای ابراهیم و نگهبانی آقای رمضان مرسلی دبیری آقای ارسلان رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.</span></font></b></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore22/photo_2017-04-24_07-54-57%20%282%29.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></span></font></b></p></div> text/html 2017-04-23T14:41:49+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از لژیون های ویلیام وایت http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/803 <div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">به نام قدرت مطلق الله<br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2">روز یکشنبه مورخ &nbsp;1396/2/3 رأس ساعت 15:45&nbsp;</font></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br>لژیونهای&nbsp;<font color="#FF0000">درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)</font>&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گردید<br></font></span></font></b><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/william%20white/photo_2017-04-16_23-00-38.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0" style="border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151);"><br></font></span></font></b></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-04-21T10:55:29+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/802 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3366ff">(بسم الله الرحمن الرحیم)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><font color="#3366ff">جلسه نهم از دوره چهل و چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای محسن مرسلی نگهبانی آقای آیت بهرامی و دبیری آقای جعفر کریمی با دستور جلسه </font><font color="#ff0000">"آداب و معاشرت و بی ادبی،تعادل و بی تعادلی"</font><font color="#3366ff"> در مورخ 96/1/31 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fuw_img_0119_(copy).jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-21T07:50:14+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا خلاصه متن سی دی کاروان از مهندس دژاکام http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/801 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-21T07:14:04+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری اولین دوره از مسابقات فوتسال پارک پروین اعتصامی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/800 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b></b></font><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">به نام قدرت مطلق الله</span><br></span></font></b></font></p><p align="center"><font size="2"><b><font color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">گزارش تصویری اولین دوره از مسابقات فوتسال نمایندگی حکیم هیدجی در پارک پروین اعتصامی هیدج به تاریخ 1396/2/1</span><br></span></font></b></font></p><div align="center"><img alt="" style="width: 500px; height: 375px;" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/photo_2017-04-21_15-28-49.jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/photo_2017-04-21_15-28-49.jpg"></div> text/html 2017-04-19T06:23:46+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی در حاشیه اردوی درختکاری؛ گفت و گو با شهردار محترم هیدج http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/798 <div align="center"><br><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/marasem/derakht/photo_2017-04-19_15-17-08%20%28Copy%29%20%282%29.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br><font size="2" color="#000099"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در کنگره ۶۰ خانواده‌ها و افراد زیادی زحمت می‌کشند کنگره ۶۰ گروهی است که ما همیشه روی آن حساب ویژه‌ای باز می‌کنیم و در همه مسائل و اتفاقات همیشه یار و یاور ما بوده‌اند حتی در رابطه با زیبایی و تنظیف شهر همیشه مؤثر بوده‌اند.</font></b></font></div> text/html 2017-04-18T14:50:00+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com عباس داودی کارگاه آموزش خصوصی کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/797 <p align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">بسم الله الرحمن الرحیم</span><br></font></b></p><p><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">روز سه شنبه 1396/1/29 دومین جلسه از دوره چهل و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;</span></font></b><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><font color="#FF0000"><font size="2"><b><font color="#3333ff"> </font><font color="#ff0000">"جهان بینی 1 و 2"</font></b></font> </font>با استادی آقای علی مهاجری و نگهبانی آقای بهمن داودی دبیری آقای امیر هوشنگ سجاسی رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.</span></font></b></p><p><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><img src="http://uupload.ir/files/up9_photo_2017-04-18_23-09-35_(copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></b></p> text/html 2017-04-17T00:19:00+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر مینا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/796 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3366ff">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2" color="#3366ff">پنجمین جلسه از دوره سی و دوم &nbsp;از سری کار گاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی با استادی خانم شبنم و نگهبانی خانم مینا و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه </font><font size="2" color="#ff0000">" جهان بینی 1و2 " </font><font size="2" color="#3366ff">در مورخ 96/1/27 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/20170416_175611%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-16T23:38:04+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/795 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">بسم الله الرحمن الرحیم</span><br></font></b></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;">روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱/۲۷ دومین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;</span></font></b><b><font size="2" color="#000099"><span style="font-size: 13px;"><font color="#FF0000"><font size="2"><b><font color="#3333ff">&nbsp;</font><font color="#ff0000">"جهان‌بینی ۱و۲ "</font></b></font>&nbsp;</font>با استادی آقای محرم و نگهبانی آقای رمضان مرسلی دبیری آقای ارسلان رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود.</span></font></b></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore22/IMG_20170417_084524.jpg" alt=""></p></div>