وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2018-02-20T23:07:27+01:00 text/html 2018-02-19T15:56:18+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزش خصوصی مسافران کنگره ۶۰ http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1087 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دومین جلسه از دوره ی بیست و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 <b style="">" نمایندگی حکیم هیدجی"</b> با دستور جلسه&nbsp; <b style="">" وظایف راهنما و رهجو"</b> با استادی آقای هاشم و نگهبانی آقای ارسلان و دبیری آقای محمد در مورخه 96/11/28 راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/51191/a4/_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B3%DB%B1%DB%B1%20%5B1600x1200%5D%20%5B1600x1200%5D%20%5B01%5D.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-19T14:50:22+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر حسین افشاری گزارش تصویری از لژیون های " William White http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1085 <div align="center"><font size="4"><b style=""><font style="" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b><font size="2"><br></font></font><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="4"><b><font size="2" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;">روز یکشنبه مورخ &nbsp;1396/11/29 رأس ساعت 15:45&nbsp;</span></font><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"></span></font></b><br></font></div></div><div align="center"><font size="3"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;">لژیونهای <font color="#FF0000">درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)</font>&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گر</span></font></b></font><font size="3"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><font size="4"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;">دید</span></font></b></font></span></font></b><br></font><font size="4"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><br><br></span></font></b></font><div align="center"><font size="4"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><img src="http://uupload.ir/files/9agu_img_20180218_162222_(copy).jpg" alt="آپلود عکس" border="0"></span></font></b></font><br><font size="4"><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"></span></font></b></font></div><br><b><font color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"></span></font></b></div> text/html 2018-02-19T07:00:17+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1074 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" color="#3366ff">(به نام قدرت مطلق الله)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style=""><font color="#3366ff">جلسه چهاردهم ازدوره&nbsp; سی و چهارم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه</font><font color="#ff6666"> "وظایف راهنما و رهجو" </font><font color="#3366ff">با استادی اسیستانت محترم نمایندگی خانم"آذر پور"و نگهبانی خانم "معصومه "و دبیری خانم"سهیلا "در مورخ ۹۶/۱۱/۲۹،رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wd1g_img_20180219_092350_(copy)_(copy).jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2" color="#ff6666"><b>(در ادامه جلسه از زحمات سرکار خانم آذر در طول چند سال اخیر تقدیر و تشکر به عمل آمد و سرکار خانم اکرم به عنوان اسیستانت جدید شعبه معرفی گردید و در بخش بعدی شاهد دریافت شال کمک راهنمایی خانم مهین نیز بودیم)</b></font></div> text/html 2018-02-16T17:58:42+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر حسین افشاری گزارش تصویری از فعالیتهای آموزشی و ورزشی در پارک پروین اعتصامی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1073 <div align="center"><div align="center"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">گزارش تصویری فعالیتهای آموزشی ورزشی نمایندگی حکیم هیدجی در پارک پروین اعتصامی،جمعه</span></span></b><br></div><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>96/11/27<br><br><br></b></span></span><img src="http://uupload.ir/files/ktn1_img_20180216_085703_(copy).jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><br><br><br></div> text/html 2018-02-16T16:36:24+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران لژیون زنجان روزهای جمعه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1072 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سیزدهمین جلسه از دوره دوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ، لژیون زنجان ، بااستادی آقای صادق و نگهبانی آقای عباس و دبیری آقای علی با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ در پارک ملت راس ساعت ۹ صبح آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7i9s_photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۶_۱۳-۳۳-۵۰_(copy).jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-16T16:17:45+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1071 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">نهمین جلسه از دوره چهل و هفتم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره ۶۰&nbsp;<strong>" نمایندگی حکیم هیدجی "</strong>&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<strong>" وظایف راهنما و رهجو "</strong>&nbsp;با استادی آقای سعید و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای سعید در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ راس ساعت ۱۷ آعاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8%db%b0%db%b2%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b4%db%b4%db%b7%20(Copy).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8%db%b0%db%b2%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b7%db%b3%db%b4%db%b4%db%b7%20(Copy).jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p> text/html 2018-02-15T06:26:45+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com بهزاد حاتمی کارگاه اموزشی خصوصی کنگره60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1070 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><b>" بسم الله الرحمن الرحیم"</b></font></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><b><br></b></font></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دومین جلسه</font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"> از دوره چهل و چهارم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;" نمایندگی حکیم هیدجی "</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">" وادی ششم&nbsp; "</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;با استادی آقای رمضان و نگهبانی آقای علی و دبیری آقای حافظ، روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/24 اغاز به کار نمود</span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="http://uupload.ir/files/ddvs_۲۰۱۸۰۲۱۳_۱۷۱۶۴۴_[640x480].jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: -webkit-center;"><br></span></div> text/html 2018-02-12T19:12:02+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر حسین افشاری گزارش تصویری از لژیون های " William White http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1068 <div align="center"><font size="2"><b style=""><font style="" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">به نام قدرت مطلق الله</font></b><br></font><div><br></div><div><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2">روز یکشنبه مورخ &nbsp;1396/11/22 رأس ساعت 15:45&nbsp;</font></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"></span></font></b><br></div></div><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"><font size="2">لژیونهای&nbsp;<font color="#FF0000">درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)</font>&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گردید<br><br><img src="http://uupload.ir/files/4v8y_img_20180211_161626_(copy).jpg" alt="عکس پروفایل" border="0"><br></font></span></font></b><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span style="text-align: justify;"></span></font></b></div> text/html 2018-02-12T17:53:08+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر حسین افشاری کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1067 <div align="center"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه هشتم از دوره چهل و ششم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره۶۰<strong>&nbsp;" نمایندگی حکیم هیدجی "</strong>&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<strong>" وادی ششم&nbsp; "</strong>&nbsp;با استادی کمک راهنمای محترم آقای منصور و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای علی ، روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۱/19 راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود </span></span></div><br><br><div align="center"><img src="جلسه هشتم از دوره چهل و ششم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره۶۰ " نمایندگی="" حکیم="" هیدجی="" "="" با="" دستور="" جلسه="" وادی="" ششم="" وتاثیر="" آن="" روی="" من="" استادی="" کمک="" راهنمای="" محترم="" آقای="" منصور="" و="" نگهبانی="" مجید="" دبیری="" علی="" ،="" روز="" پنج="" شنبه="" مورخ="" ۹۶="" ۱۱="" 19="" راس="" ساعت="" ۱۷="" آغاز="" به="" کار="" نمود="" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://uupload.ir/files/319e_img_20180208_172900_(copy).jpg" alt="عکس پروفایل" border="0"></div><br> text/html 2018-02-12T14:50:33+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزش خصوصی مسافران کنگره ۶۰ http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1065 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ا<font style="">ولین جلسه از دوره بیست و پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ <b>"نمایندگی حکیم هیدجی" </b>با دستور جلسه "<b>وادی ششم</b>" با استادی آقای بهرام و نگهبانی آقای ارسلان و دبیری آقای محمد،روز یکشنبه مورخه ۹۶/۱۱/۲۲ &nbsp;راس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.</font></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/51191/Fotex--1546921269.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;</span></div>