وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2020-09-22T18:56:57+01:00 text/html 2020-09-22T11:09:16+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1789 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">سومین جلسه از دوره ی چهل و دوم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b> ) با دستور جلسه ی (<b>صورت مسئله اعتیاد</b> )با استادی مرزبان محترم همسفر خانم فاطمه وبا نگهبانی همسفر خانم نسرین وبا دبیری همسفر خانم پروانه در روز یکشنبه مورخ 99/6/31 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/31.6.99%20%D9%87/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-22T05:58:57+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1788 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><font size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><div style="text-align: justify;">اولین جلسه از دوره ی چهل و سوم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران "&nbsp;<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b>" با دستور جلسه "&nbsp;<b>صورت مسئله اعتیاد&nbsp;</b>" با استادی آقای میثم و نگهبانی آقای حمید و دبیری آقای منصور در روز یکشنبه مورخه 99/6/31 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/31.6.99/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-21T18:55:43+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی اطلاعیه آزمون آمادگی کمک راهنمایی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1787 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/t5ex_ielts_survey_blog.jpg%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C.jpg" alt=""></div> text/html 2020-09-20T12:44:29+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 حکیم هیدجی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1785 <div align="center"> <b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">درپارک پردیس ابهر مورخه 99/6/29</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/29.6.99%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-09-20T12:43:45+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران آقا روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1784 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هشتمین جلسه از دوره شصت ویکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60&nbsp;</font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">" نمایندگی حکیم هیدجی "</b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</font><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"کتاب 14 مقاله</font></b></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"</b>&nbsp;با استادی مرزبان آقای فرامرز و نگهبانی آقای محمد باقر و دبیری آقای مظاهر در روز پنجشنبه مورخه 98/6/28 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/28.6.99/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div> text/html 2020-09-19T12:09:34+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره60 روزهای سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1783 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دومین جلسه از دوره سی و دوم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60&nbsp;<b>" نمایندگی حکیم هیدجی "&nbsp;</b>با دستور جلسه "<b><span> </span></b></font><b>کتاب 14 مقاله</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با استادی کمک راهنما&nbsp; آقای عباس و نگهبانی آقای حسین و دبیری آقای فتاح در روز سه شنبه مورخه</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">99/6/25</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"> راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود . <br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="justify"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/25.6.99/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div> text/html 2020-09-19T12:08:59+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1782 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دومین جلسه از دوره ی چهل و دوم از سری کار گاه های آموزشی و خصوصی ویژه همسفران (<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b> )با دستور جلسه ی (<b>کتاب چهارده مقاله</b> ) با استادی کمک راهنمای محترم همسفر خانم مریم وبا نگهبانی همسفر خانم نسرین وبا دبیری همسفر خانم پروانه در روز یکشنبه مورخ 99/6/23 راس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/23.6.99%D9%87/400012200957_489360%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-09-15T08:45:23+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران کنگره60 روزهای یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1781 <div><div align="center"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font><br></div><div align="center"><span style="font-size: small;"><b><br></b></span></div><font size="2">اولین جلسه از دوره ی چهل و سوم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران "&nbsp;<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b>" با دستور جلسه " <b>کتاب 14 مقاله </b>" با استادی کمک راهنما آقای محمد و نگهبانی آقای حمید و دبیری آقای منصور در روز یکشنبه مورخه 99/6/23 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/23.6.99/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><br> text/html 2020-09-12T14:16:32+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش ورزشی مسافران کنگره60 نمایندگی حکیم هیدجی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1779 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">در پارک پردیس ابهر مورخه 99/6/21</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="https://up.c60.ir/repository/51191/21.6.99%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2020-09-12T13:16:10+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1778 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هفتمین جلسه از دوره شصت ویکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60&nbsp;</font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">" نمایندگی حکیم هیدجی "</b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</font><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 باهم برابرند</font></b></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"</b>&nbsp;با استادی&nbsp; کمک راهنما آقای منصور و نگهبانی آقای محمد باقر و دبیری آقای مجتبی در روز پنجشنبه مورخه 98/6/20 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/20.6.99/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div>