وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2020-03-30T04:18:20+01:00 text/html 2020-02-29T16:58:09+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1710 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوره چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم هیدجی " </b>با دستور جلسه " <b>درختکاری "</b> با استادی آقای بهرام و نگهبانی آقای ناصر و دبیری آقای بهروز در روز یکشنبه مورخه 98/12/04 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/مسافران4.12.98/01 (Copy).jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-21T09:05:31+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1708 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">" به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هشتمین جلسه از دوره شصتم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه <b>" وظایف راهنما و رهجو "</b> با استادی آقای سجاد و نگهبانی آقای وحید و دبیری آقای اکبر در روز پنجشنبه مورخه 98/12/01 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود ، و در ادامه تولد سه سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای علی صالحی را جشن گرفتیم .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%2098_12_01%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_0456%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2020-02-21T09:00:44+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1707 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوره سی ام از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>"نمایندگی حکیم هیدجی"</b> با دستور جلسه <b>" وظایف راهنما</b> <b>و رهجو "</b> با استادی آقای کریم و نگهبانی آقای محرم و دبیری آقای هادی در روز سه شنبه مورخه 98/11/29 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2098_11_28%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_0299%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-20T08:55:39+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1706 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2">چهارمین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «<b>نمایندگی حکیم هیدجی&nbsp;</b>» با دستور جلسه ی {<b>&nbsp;وظایف رهجو و راهنما&nbsp;</b>} با استادی&nbsp; اسیستانت محترم همسفر فاطمه و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/27 راس ساعت 17:00&nbsp; آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2027.%2011.98/1582198099242.jpeg" alt=""></div> text/html 2020-02-17T08:06:24+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1705 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوره چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم هیدجی"</b> با دستور جلسه <b>" وظایف کمک&nbsp; راهنما و رهجو "</b> با استادی آقای میثم و نگهبانی آقای ناصر و دبیری آقای بهروز در روز یکشنبه مورخه 98/11/27 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2098_11_29%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/IMG_0368%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div> text/html 2020-02-15T20:46:30+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش ورزشی مسافران کنگره60 نمایندگی حکیم هیدجی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1704 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش ورزشی مسافران و همسفران کنگزه 60 نمایندگی حکیم هیدجی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;در پارک پردیس ابهر مورخه 98.11.25</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%2025.11.98/IMG_20200214_091956%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></b></div> text/html 2020-02-14T14:03:33+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1703 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;" align="justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هشتمین جلسه از دوره شصتم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 دیژه مسافران و همسفران&nbsp; <b>" نمایندگی حکیم هیدجی "&nbsp; </b>با دستور جلسه&nbsp; <b>" وادی ششم و</b> <b>تاثیر آن روی من "</b> با استادی مسافر امیر و نگهبانی مسافر وحید و دبیری مسافر رضا در روز پنجشنبه مورخه 98/11/24 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%2098_11_24/IMG_0197%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2020-02-12T16:30:25+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1702 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">سیزدهمین جلسه از دوره سی ام از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>" نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه <b>"وادی ششم</b> <b>و تاثیر آن روی من"</b> با استادی آقای علی و نگهبانی آقای محرم و دبیری آقای هادی در روز سه شنبه مورخه 98/11/22 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/22.11.98%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-12T11:27:22+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 روزهای یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1701 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2">سومین جلسه از دوره ی چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «<b style="">نمایندگی حکیم هیدجی&nbsp;</b>» با دستور جلسه ی {<b style="">&nbsp;وادی ششم و تاثیر آن بر روی من&nbsp;</b>} با استادی همسفر سمیه و با نگهبانی همسفر عذرا و دبیری همسفر مینا در تاریخ 98/11/20 راس ساعت 17:00&nbsp; آغاز به کار نمود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2020.11.98/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2020-02-10T09:45:51+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1700 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>" به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سیزدهمین جلسه از دوره چهل و یکم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 <b>"نمایندگی حکیم هیدجی "</b> با دستور جلسه<b> "وادی ششم و</b> <b>تاثیر آن روی من "</b> با استادی آقای محمد باقر و نگهبانی آقای ناصر و دبیری آقای بهروز در روز یکشنبه مورخه 98/11/20 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%2019.11.98/01%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div>