وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2017-09-24T21:34:55+01:00 text/html 2017-09-24T16:30:08+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی جشن؛ کارگاه آموزش خصوصی یکشنبه مسافران http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/940 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL">به نام قدرت مطلق الله<br></span></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/07/02 یازدهمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه </span><span dir="RTL"><span style="font-size: 13px;">صورت‌مسئله اعتیاد</span> با استادی آقای رضا و نگهبانی آقای یدالله دبیری آقای مسعود رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/ikshanbe/dore23/_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B2%DB%B3%DB%B9%20%28Copy%29%20%282%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2017-09-24T14:58:07+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از لژیون های " William White http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/939 <div align="center"><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><font size="2">روز یکشنبه مورخ&nbsp; 1396/07/02 رأس ساعت 15:45&nbsp;</font></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="text-align: justify;"><font size="2"><br>لژیونهای&nbsp;درمان سیگار (ویلیام&nbsp;وایت)&nbsp;در نمایندگی حکیم هیدجی برگزار گردید.<br></font></span></font></b></div><div align="center"><br></div><br><b><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/william%20white/ze2e_etiyadsigar201%20%282%29%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2017-09-22T18:53:05+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/938 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">"به نام قدرت مطلق الله"</span></span></strong></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه دوم از دوره چهل و ششم ازسری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای سعید و نگهبانی آقای هاشم و دبیری آقای صادق روز پنج شنبه در مورخ ۹۶/۶/۳۰ با دستور جلسه صورت‌مسئله اعتیاد رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.</span></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/IMG_20170922_092614%20(Copy)%20(2)(1).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_20170922_092614%20(Copy)%20(2)(1).jpg" style="cursor: default;"></span></div> text/html 2017-09-22T13:16:06+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com علی محسنی گزارش لژیون آموزشی مسافران کنگره 60 شهرستان زنجان http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/937 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" به نام قدرت مطلق الله "</b></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">&nbsp;جلسه ششم از دوره اول لژیون آموزشی کنگره ۶۰ در پارک ملت زنجان جنب مسجد با استادی آقای صادق و نگهبانی آقای احسان و دبیری آقای ابراهیم با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد در مورخ 96/6/31 راس ساعت 9 صبح آغاز به کار نمود.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33828/_%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B7%DB%B2%DB%B4%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2017-09-20T23:27:21+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره 60 سال 96 http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/936 <div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B9-%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B4-%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B222.jpg" class="image-preview" width="507" height="718"></div></div> text/html 2017-09-20T17:55:40+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی کارگاه آموزشی خصوصی سه شنبه مسافران http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/935 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></span><br></b></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font size="2"><b><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز سه‌شنبه 1396/06/28 نهمین جلسه از دوره چهل و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">۶۰</span><span dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه&nbsp;"&nbsp;</font><font face="tahoma, geneva, sans-serif">هفته ایجنت اسیستانت و مرزبانان&nbsp;</font></span></span></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></span></span><b><span style="font-size: 13px;"><span dir="RTL"><b><span dir="RTL"><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span></span></span></b>" با استادی آقای ناصر و نگهبانی آقای موسی دبیری آقای علی رأس ساعت ۱۷</span><span dir="RTL">&nbsp;آغاز بکار نمود</span>.</span></b></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/24724/jalasat%20khososi/seshanbe/doree42/mian/_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B7%DB%B2%DB%B1%20%28Copy%29%20%282%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p></div> text/html 2017-09-19T03:32:28+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی جشن؛ کارگاه آموزش خصوصی یکشنبه مسافران http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/933 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">به نام قدرت مطلق الله<br></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">روز یکشنبه 1396/06/26 دهمین جلسه از دوره بیست و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی با دستور جلسه هفته مرزبان ایجنت و اسیستانت با استادی آقای علی خدامی و نگهبانی آقای یدالله دبیری آقای مسعود رأس ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</span>.</span><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/IMG_20170918_202932%20(Copy)%20(2).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_20170918_202932%20%28Copy%29%20%282%29.jpg"></span></p><br></div> text/html 2017-09-16T11:11:42+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی یازدهمین کنگره بین المللی؛ مشروح سخنان مهندس در آخرین روز http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/932 <p> <strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">یازدهمین کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد که در مرکز همایش های رازی دانشگاه ایران در حال برگزاری بود، روز جمعه 24 شهریور به کار خود خاتمه داد. در آخرین روز از این گردهمایی پنلی تحت عنوان رویکردهای کنگره 60 با حضور دکتر مُکری و مهندس با شرکت جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران حوزه اعتیاد و اعضای کنگره 60 برگزار گردید.</span></strong></p><p align="center"><br><strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/hce2017/hce15.jpg"></span></strong></p> text/html 2017-09-16T05:29:03+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی اطلاعیه؛ مراسم جشن هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبانان http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/931 <div align="center"><div class="theme-designer-com-post-text"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"> <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><font color="#333399"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">با فرارسیدن هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبانان مهندس حسین دژاکام بنیان کنگره 60 طی پیامی ضمن توصیف جایگاه این عزیزان از ایشان تقدیر و تشکر نمودند</span></b></font></p><font color="#333399"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/SAl%2096/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1/960622/8asd45a22.jpg" class="image-preview"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">از طرف کلیه مسافران و همسفران نمایندگی حکیم هیدجی &nbsp;ضمن تبریک این هفته از زحمات </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آقای علی خدامی ایجنت و سرکار خانم آذر پور آسیستانت محترم </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">و مرزبانان گروه خانواده (همسفران خانم اکرم و خانم زهرا )و مرزبانان گروه مسافران</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">(آقای عباس رجبی،آقای صمد بازرگان،آقای فرهاد صالحی،آقای امیرمحسن احمدی و آقای ناصر احمدپور)&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">قدردانی &nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">و به همین منظور مراسم تقدیر و تشکر در روز یکشنبه 1396/6/26 برای گروه خانواده&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 200%;" align="center"><b><font color="#333399"><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">و یکشنبه 1396/6/26 برای گروه مسافرین آقا با شور و شکوه فراوان برگزار خواهد شد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></b></p></div> </div></div> </div><b><font color="#333399"> </font></b> text/html 2017-09-16T05:07:20+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com وبلاگ حکیم هیدجی گزارش تصویری از فعالیتهای ورزشی در پارک پروین اعتصامی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/930 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">گزارش تصویری از بازدید ریس و اعضای شورای شهر هیدج از محل ورزش کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی مستقر در پارک پروین اعتصامی هیدج جمعه 1396/06/24</span></span><br></p><div align="center"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img alt="" data-cke-saved-src="/EditorFiles/Image/IMG_20170916_082742%20(Copy)%20(2).jpg" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_20170916_082742%20%28Copy%29%20%282%29.jpg"></span></span></div><div align="center"><br></div><br></div>