وبلاگ نمایندگی حکیم هیدجی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی هیدج بهره برداری نمایید. http://congress60hidaj.mihanblog.com 2019-10-20T18:09:39+01:00 text/html 2019-10-14T17:58:02+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1602 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دهمین جلسه از دوره ی سی ام از سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران "<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b> " با دستور جلسه " <b>سیستم ایکس </b>" با استادی آقای بهمن و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای بهمن در روز یکشنبه مورخه ۹۸/۷/۲۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز بکار نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a246/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B8%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-14T17:56:26+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com همسفر شیوا کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1601 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <b>بنام قدرت مطلق الله </b><br></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اولین جلسه از دوره ی چهلم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران <b>«نمایندگی حکیم هیدجی »</b>با دستور جلسه ی <b>"سیستم ایکس"</b> با استادی سرکار خانم آذر آذر پور و با نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم نسرین در تاریخ 98/7/21 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.<br><br></font><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/a245/01%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div> text/html 2019-10-10T21:54:52+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 نمایندگی حکیم هیدجی روز جمعه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1598 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق الله "</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">گزارش ورزشی مسافران کنگره 60 <b>"نمایندگی حکیم هیدجی "</b>در روز جمعه در پارک پردیس ابهر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a244/IMG_8554%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b><br></b></font></div> text/html 2019-10-10T20:19:33+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران روز پنجشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1597 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق الله "</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهارمین جلسه از دوره شصتم از سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60<b> "نمایندگی حکیم هیدجی " </b>با دستور جلسه " <b>هفته ایجنت و اسیستانت و مرزبان "</b> با استادی آقای بهرام و نگهبانی آقای فردین و دبیری آقای نبی ا... در روز پنجشنبه مورخه 98/07/18 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a243/IMG_8469%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2019-10-09T16:02:46+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مظاهر دودانگه کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز سه شنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1596 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>" به نام قدرت مطلق الله "</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دهمین جلسه از دوره چهل و نهم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" نمایندگی حکیم هید&nbsp;جی "</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با دستور جلسه </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" هفته ایجنت و اسیسنت&nbsp; و مرزبان</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> " با استادی آقای جعفر نگهبانی آقای احسان و دبیری آقای محمد باقر در روز سه شنبه مورخه 98/07/16 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .&nbsp;</span></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a242/IMG_8326%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-10-09T08:53:46+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1595 <div style="text-align: center;" align="justify"><font size="2"><b>بنام قدرت مطلق الله&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><div align="justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چهاردهمین&nbsp; جلسه از دوره ی سی و نهم از سری کارگاههای آموزشی و خصوصی ویژه همسفران «<b>نمایندگی حکیم هیدجی</b> »با دستور جلسه ی" <b>هفته اسیستانت ، ایجنت و مرزبان </b>" با استادی اسیستانت محترم خانم فاطمه و با نگهبانی خانم شیوا و دبیری خانم زهرا در تاریخ 1398/7/14 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font><br><br></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/51191/a241/001%20%28Copy%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2019-10-09T08:50:26+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com مینا مسرور گزارش ورزشی و مسابقات همسفران کنگره ۶۰ در پارک طالقانی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1594 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">برد دو تیم از همسفران نمایندگی حکیم هیدجی در مسابقات رشته دارت</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;مقابل نمایندگی ابن سینا و رودهن</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a241/1%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-07T09:32:53+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com جواد حیدری کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران روز یکشنبه http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1591 <div></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">نهمین جلسه از دوره سی ام از&nbsp; سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">" نمایندگی حکیم هیدجی "&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">"هفته اسیستانت ایجنت ومرزبان</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;"&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">با استادی&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">آقای علی خدامی و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای بهمن در روز یکشنبه مورخه98/07/14راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود .</font></div><div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><img hspace="100" border="5" align="baseline" vspace="25" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a240/IMG_9704 (Copy).JPG" alt=""></div></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote></blockquote><div><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><tbody></tbody></table></div> text/html 2019-10-06T19:17:56+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش ورزشی مسافران کنگره۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1590 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش ورزشی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی حکیم هیدجی در پارک پردیس ابهر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a239/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B4_%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-06T11:14:22+01:00 congress60hidaj.mihanblog.com امیر نجاتی گزارش لژیون سردار http://congress60hidaj.mihanblog.com/post/1588 <div style="text-align: justify;"><b>جلسه پنجم از سری جلسات لژیون سردار با دستور جلسه (بهای خدمات رایگانی که در کنگره ارائه میشود چیست)روز یکشنبه در تاریخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸نمایندگی حکیم هیدجی با استادی آقای علی وبا نگهبانی آقای بهرام وبادبیری آقای مهدی برگزار گردید .</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/51191/a239/447805782_381678%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div>