مقاله
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 19:31 | نوشته ‌شده به دست امیر نجاتی | ( نظرات )

مقاله ای از مسافر اصغر از لژیون دهم

رم سفید یا رم بدون کلام 
رم سفیدیا رم بدون کلام اولین کسی بودکه ایده ی رم سفیدیامرحله فرضی تفکرخالی ازافکار وتخیلات راپیشنهادکرد.این نظریه میگویدکه هرشخص دراول بدون افکار وعقیده به دنیا می آید و هرچه که به آن می اندیشیم یااحساس میکنیم پس ازدوران کودکی ونوزادی یادمیگیریم.که ذهن یاصورپنهان کودک(رم بدون کلام)است که هررهگذری وهرتجربه ای اثری برروی آن بجامیگذارد.وقتی این شخص بزرگ میشودبه مجموعه کلی از تمام چیزهای که درحال رشدکردن می اموزد وا حساس وتجربه میکند، تبدیل میشود.هرکاری که دربزرگسالی انجام میدهدیااین انسان که اکنون به آن تبدیل شده است حاصل شرایط اولیه زندگی اوست.همان گونه که مهندس دژاکام نوشته است هرآنچه نقش شود،همان بیان شود.شایدبزگترین پیشرفتی که درزمینه تواناییهای ماانسانهادرقرن بیست ویکم کشف شددرک انسانهاازخودبوده است.ایده هرشخص ازاول تولددسته ای ازعقایدرا درباره خودپرورش ورشدمیدهدسپس درک ما ازخودمابرنامه اصلی رایانه یاصورپنهان رم درون یا نیمه هوشیارمامی شودوهرگونه تفکر،گفتار،احساس وعمل ماراتعیین میکندبه همین سبب همه تغییرات درزندگی جهان بینی بیرونی باایجادتعییردرک ازخودمان وباتعییردرتفکرواحساس مادرباره خودجهان ماآغازمیشود.
 
کودک بدون هیچ درک وتصوری ازخودبه دنیا میاید هر ایده و احساسی یا ارزشی که دربزرگسالی داریم حاصل آموخته های ماازکودکی ماست.هرآنچه ماامروزهستیم نتیجه ایده ها یا تاثیراتی است که مابه مشابه حقیقت پذیرفته ایم وقتی باورمیکنید چیزی واقعیت دارد و درست است همان برای مادرست است حالاحقیقت هرچه میخواهدباشدما آن چیزی نیستیم که تفکرمیکنیم هستیم بلکه ماهمانی هستیم که تفکرمیکنیم ماهمانیم. هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد. رفتارهای اولیه تاثیری طولانی دارنداگرماراوالدین بزرگ کرده بودندکه مدام به مامیگفتندشماچه شخص خوبی هستید عاشق مابودندوماراتشویق وحمایت میکردندوازهمه مهمترماراباورمیکردندومهم نبودماچه میکردیم یانمیکردیم مابااین باوریزرگ میشدیم که مافردخوبوباارزشی هستیم درسه سالگی این باورثابت میشودوزیر بنای شیوه نگرش مابخودورابطه ماباجهان راتشکیل مرداد.پس ازآن مهم نبودکه چه اتفاقی برای مامیافتادمااین باورراحفظ میکردیم واین باورواقعییت وجودمامیگردید.مااگربوسیله والدینی بزرگ میشدیم که نمیدانستیم که چقدرکلمات ورفتارهای انهاقدرتمنداست ومیتواندشخصیت ماراشکل دهدوبراهتی میتوانستندانتقادهای مخرب رابکارندوناراتکذیب کنندوازتنبیه اساسی وبدنی استفاده کنندتابتوانندماراکنترل محمد.نگرش ماازخودمان بی تردیدچیزه دیگری بود.وقتی کودک مدام درسنین کودکی مودرانتقادقرارمیگیردبزودی به این نتیجه میرسدکه چیزی دراواشتباه است.اونمیفهمدچراموردانتقادقرارمیگیردیانتبیه میشود.اماتصورمیکنیم که این واقعییت رادرباره مامیدانندوحقیقت این است که مانقص داریم کمکم احساس میکنیم که باارزش ودوستداشتنی نیستیم وارزش زیادی نداریم بنابراین بایدموجودبی ارزشی باشیم .اغلب همه چالشهای شخصیتی دوره جوانی وبزرگسالی درآنچه مهندس دژاکام آن رادریغ کردن عشق مینامندریشه دارند کودکان همانندگل رزهایی که به باران نیازدارندبه محبت نیازدارندوقتی بچه هااحساس میکنن که کسی آنهارادوست ندارداحساس ناامنی وعدم امنیت میکنندتفکرمیکنیم به اندازه کافی خوب نیستیم رفتارهای جبران کننده انجام میدهیم تااظطراب درونی خودراازبین ببریم.این احساس محرومیت ازعشق بی ادبی.مشکلات شخصیتی.خشم افسردگی.احساس ناامیدی بی اهمیتی (فقدان همت)ودرگیری بامردم ورابط انهاراتشدیدمیکنیم. مابطورذاتی شجاع متولدشده ایم نه ترس. کودک شجاع متولدمیشود.مگراینکه درهنگام تولدصدایاضربه شدیدی دریافت کند.همه ترسهای دیگرهمراه بابزرگ شدن و رشد کودک بماآموزش داده میشود.دوترس عمده ای که درهمه ماوجوددارد ترس ازشکست یاازدست دادن .ترس ازانتقادوپذیرش نشدن (ردشدن )است.وقتی موضوعی جدیدیامتفاوت رااجرامیکنیم اگرهمواره مورده انتقادقراربگیریم وتنبیه شویم ترس ازشکست رایادمیگیریم سرمان دادمیزنندکه نه!ازانجابیاکنار!آن رابگزارزمین!تنبیه بدنی ومحروم شدن ازعشق .احتمالاتی اند که مارادچارهراس میکنند.وموجب میشونداحساس ناامنی کنیم که بیشتراینهابافریادوانتقادهمراه هستند.مدتی نمی گذردکه باورمیکنیم خیلی ضعیف بی لیاقت وبی صلاحیت هستیم وتوانایی انجام دادن هیچ کارجدیدومتفاوتی رانداریم این احساست رابااین کلمات ابرازمیکنیم من نمی توانم.من نمی توانم.من نمی توانم.هرگاه درباره انجام دادن کارجدیدوچالش برانگیزتفکرمیکنیم بگونه ای غیره ارادیبااحساس ترس لرزش واکنش نشان میدهیم بارها وبارها میگوییم نمیتوانیم. ترس ازشکست علت اصلی شکست درزندگی بزرگسالان است.دراثرانتقادهای مخرب دوران کودکی ماخودمثل بزرگسالان عقب نگاه میداریم خودرادست کم میگیریم بدون اینکه هرگزکاری رااجراکنیم جامیزنیم بجای اینکه ازقدرت صورپنهان شگفت انگیزخودبرای بدست آوردن آنچه میخواهیم استفاده کنیم ازتوانایی منطق خودبرای خلق دلایلی برای ناتوانی خوداستفاده میکنیم و دلایلی منطق بسیاری می آوریم که خودراتوجیه کنیم که چرادستیابی به خواسته هابرای ماامکان پذیرنیست انسانی نیازمندکه اوراباعشق دوست داشته باشیم دومین ترس اصلی که مانع پیشرفت مامیشود واعتمادبنفس ماراکاهش میدهدوآرزوی مارابرای داشتن زندگی شادنابودی ویرانگراست وای ازتکذیب نپذیرفته نشدن وهمچنین ازاعلام این تکذیب ودرنهایت موردانتقادقرارگرفتن است این احساس دراوایل کودکی دراثرابرازنارضایتی والدین ازانجام دادن هرکاری که آنها دوست نداشته اندیادراثرابراز نارضایتی ازانجام دادن کاری که آنها انتظارش رانداشتندبوجودآمده است وقتی احساس ناخوشایندی ونارضایتی درانها بوجودمی آید عصبانی میشوندوعشق وتاییدخودراکه ما درکودکی بسیارنیازمندآنیم ازمادریغ میکنند.ترس از دوست داشته نشدن انتهایی آن چنان برای کودک وحشتناک است که به زودی رفتاروکردارخودرابنابه آنچه که تفکرمیکنیم والدین آن راتاییدمیکنندتغییرمیدهندواین جاست که من انگیزه ومنحصربفردبودن خودم راازدست میدهم واین اینگونه تفکرمیکنیم .من باید!من مجبورم!من مجبورم!وبه این نتیجه ومیرسونم که من باید هرکاری که (پدرومادرازمن میخواهندانجام دهم) نمونه آنها دیگرمرادوست نخواهندداشت ومن تنهاخواهم ماند!!


با احترام ، مسافر اصغر
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


لینک های مرتبط: مقاله و دلنوشته،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
ابراهیم دزکام ازلزیون زنجان دوشنبه 24 دی 1397 13:47
با سلام وخداقوت به اصغراقای عزیز بسیارعالی بود.مچکرم
ابراهیم دزکام ازلزیون زنجان دوشنبه 24 دی 1397 13:47
با سلام وخداقوت به اصغراقای عزیز بسیارعالی بود.مچکرم
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: